Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky Truhlárna Silveko

Víme, že je to celkem nudné čtení, ale je potřeba.

Seznamte se prosím s našimi obchodními podmínkami, ať může být naše spolupráce bezproblémová. 

01

Obecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky známé oběma stranám, tvoří nedílnou součást každého uzavření objednávky či kupní smlouvy uzavřené firmou Silveko, s.r.o., IČO 02133571, se sídlem Dolní Rokytá 45, 295 01 Mnichovo Hradiště, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 328012/MSPH (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“).
Změny a dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, jestliže byly vzájemně potvrzeny oběma stranami.
Prodávající je povinen oznámit kupujícímu jakékoliv změny ve Všeobecných obchodních podmínkách.

02

Objednávky
Objednávku lze uskutečnit telefonicky, e-mailovou komunikací, ústní komunikací nebo komunikací přes sociální sítě a webový formulář na webových stránkách www.silveko.cz.
Objednávka je pro kupujícího závazná ve chvíli, kdy je uhrazená záloha kupujícím nebo pokud není domluveno jinak.

03

Technické podklady

Veškeré podklady poskytnuté prodávajícím, což zahrnuje technické podklady, vizualizace, cenové nabídky, soupis materiálu, návrhy smluv a smlouvy uzavřené jsou duševním vlastnictvím prodávajícího a nesmí být, bez souhlasu prodávajícího, poskytnuty třetím osobám.
Pokud nedojde k uzavření obchodu, není kupující oprávněn k další manipulaci s podklady poskytnutými prodávajícím a vše v tištěné verzi je povinen navrátit prodávajícímu. Elektronické podklady musí být smazány.

04

Záruky a reklamace

Prodávající ručí za vady dodaného zboží v souladu s ustanovením §§ 425, 455 obchodního zákoníku, v platném znění.
Nebezpečí škody na zboží, tj. nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
Obě strany budou dbát na důsledné předání a převzetí zboží, aby vyloučily pozdější reklamace z důvodu záměny typu zboží nebo množství.

V případě zjištění vady jakosti dodaného zboží je kupující povinen:
1. Bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu zjištěné vady.
2. Vyvarovat se neodborné manipulaci a úpravám výrobku.
Kupující je povinen se seznámit s dokumentem „jak se starat o produkty Silveko“, který obdrží od prodávajícího při převzetí zboží.

05

Bezplatný servis po roce

Prodávající poskytuje bezplatné základní seřízení dodaného výrobku, a to po jednom roce užívání. Servis se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku ani na opravu vad způsobených neadekvátním zacházením s výrobkem.

06

Doživotní záruka na veškerá kování

Prodávající poskytuje doživotní záruku na veškerá kování, která jsou součástí originálních výrobků. Záruka se nevztahuje na kování poškozeném neadekvátním zacházením s výrobkem.

07

Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, pokud nebylo mezi stranami dohodnuto jiné místo plnění. Částečné dodávky jsou přípustné.

08

Cena zboží a platební podmínky

Prodávající vystaví faktury na kupujícího se splatností 14 dnů, pokud si nedohodnou prodávající a kupující jinou lhůtu splatnosti.
Prodávající fakturuje na základě cenové nabídky, která je písemně odsouhlasena kupujícím.
1. Kupující je povinen uhradit zálohu 50 % z celkové ceny před započetím výroby produktu, pokud není domluveno jinak.
2. Prodávající fakturuje v cenách dle platných ceníků výrobců, které jsou k dispozici u prodávajícího a se kterými se kupující seznámil při objednávce, pokud nedohodnou prodávající a kupující jinak.
3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v průběhu platnosti objednávky dle aktualizace ceníku zboží výrobce.
4. Má-li kupující jakékoliv výhrady k fakturám, které mu byly zaslány, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu maximálně deset dní před datem splatnosti.

09

Přejímka zboží

Jestliže kupující převezme zboží v místě sídla prodávajícího, prodávající neručí za možné poškození převozem nebo neadekvátní manipulací.
V případě, že prodávající zajišťuje dopravu sám, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady dopravy v plné výši.

10

Vyšší moc
Za případy vyšší moci se pokládají takové mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale plnění smluvních povinností, k nimž došlo po uzavření smlouvy nebo objednávky, a které žádným ze smluvních partnerů nemohly být předvídány ani odvráceny.
Smluvní partner, kterému bylo tímto znemožněno plnění smluvních povinností, musí při objevení se těchto okolností druhého smluvního partnera o tomto bez prodlení písemně informovat a předložit jemu o tom důkaz, že tyto okolnosti měly podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
Oba smluvní partneři jsou povinni informovat se vzájemně a bez prodlení o odstranění překážek, které bránily plnění smluvních povinností. Platební neschopnost, úřední zásahy, které brání včasnému splnění povinností z uzavřené kupní smlouvy se nepokládají za vyšší moc.

11

Sankce

V případě prodlení s úhradou faktur ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení kupní ceny.
Kupující je povinen zaplatit fakturu a smluvní pokutu do 7 dnů ode dne jejího vystavení.
Sankce nepodléhá žádnému přezkoumání nebo snížení smluvní pokuty soudní cestou. Zaplacením smluvní pokuty není kupující zbaven plnění smluvních povinností a zaplacením této sankce nejsou dotčeny nároky prodávajícího, které touto sankcí nejsou kryty.

12

Všeobecná ustanovení

Vztahy účastníků se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

13

Soudní příslušnost

Veškeré spory vzniklé z obchodních vztahů a v souvislosti s nimi, spory vzniklé z kupní smlouvy včetně sporů o platnost kupní smlouvy, event. následcích neplatnosti kupní smlouvy, budou s konečnou platností rozhodovány jediným nezávislým rozhodcem z Nezávislého sdružení rozhodců ČR o.s. dle zákona č.216/1994 Sb., v platném znění, nebo nezávislým soudem dle úvahy jednatele Silveko, s.r.o.
Sjednává se rozhodné právo české. Obě strany se zavazují splnit ihned rozhodčí výrok nezávislého rozhodce nebo rozsudek nezávislého soudu.

Kontaktujte nás!

#silvekotruhlarna

14 + 1 =